تبلیغات
پایان نامه مقاله تحلیل آماری ....spss. Lisrel, Amos

امروز:

تحلیل آماری پایان نامه

یکی از عناصر مهم پایان نامه که به ساختار و تفسیر نتایج آن کمک میکند قسمت تحلیل آماری میباشد. بدون علم آمار تفسیر نتایج غیر ممکن خواهد بود. با توجه به اینکه اعتبار نتایج یک پایان نامه به انجام دقیق و اصولی تمام مراحل آن بستگی دارد.  گروه پژوهشی ای پی ای آمادگی دارد از زمان شروع یک پژوهش با تحقیق میدانی و با تهیه پرسشنامه و نمونه گیری اولیه تا زمان نتیجه گیری و تحویل پروژه بپردازد.
 تجزیه و تحلیل آماری در رشته های مدیریت بازرگانی, مدیریت MBA, روانشناسی, صنایع غذایی, علوم اجتماعی,  غلوم تربیتی, ایمن شناسی, فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT, جغرافیا, ادبیات.... با استفاده از نرم افزارهای

 SpssLisrelAmos MinitabSasSplus, Statistical, EviewsStataAHP, Topsis

انجام تحلیلهای آماری شامل
 
-تحلیلهای توصیفی(Descriptive Statistics):
-جدول بک بعدی و توزیع فراوانی
-جدول مربوط به آماره های فراوانی
-شاخص های گرایش به مرکز(گرایش به مرکز)
-شاخص های گرایش به پراکندگی(Measure of Dispersion)

-سنجش روایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری(Factor Analysis and Construct Validity)
-سنجش پایایی (قبلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری(Reliability)
تحلیلهای استنباطی(Inferential statistic)مشخص میکند آیا الگوها و فرایندهای کشف شده در نمونه, در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا خیر.

-رگرسیون خطی ساده (ُSimple Linear Regression)
-رگرسیون خطی چند گانه(Multiple Linear Regression)
-آزمونT هتلینگ
-آزمون T  با دو نمونه مستقل
-آزمون T با دو نمونه جفتی
-آزمون F تحلیل واریانس بکطرفه یا آنووا(ANOVA)
-آزمون های مقایسه ای برای داده های ناپارامتری
-آزمون مک نمار (McNemar Test)
-رگرسیون لجستیک(Logistic Regression)
-تحلیل کلاستر سلسله مراتبی
-تجلیل کلاستر چند میانگینی
-تحلیل کلاستر دو مرحله ای
تحلیل تشخیصی/تمییزی (Discrimination Analysis)نوشته شده در : سه شنبه 9 شهریور 1395  توسط : . .    نظرات() .